Rabat! -20 % na wszystkie etui użyj kodu: HAPPY_week20 do końca promocji: dni

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego Caseline

1. Postanowienia ogólne

                1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2016

                1.2. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.            caseline.pl realizuje Michał Pałkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą       Caseline Michał Pałkowski (adres miejsca prowadzenia działalności: Proszówki 302,           32-700 Bochnia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności        Gospodarczej, NIP: 868-185-43-44 REGON: 363-838-816, adres poczty elektronicznej:                 office@caseline.pl, telefon: 660 397 528.

                1.3. Przed złożeniem zamówienia klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią             regulaminu sklepu internetowego Caseline.

                1.4. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania konta i realizacji zamówień w sklepie            internetowym działającym pod adresem www.caseline.pl

                1.5. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem lub jakich kolwiek innych           zastrzeżeń prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem mailowym : reklamacje@caseline.pl

2. Definicje

                2.1. Sklep internetowy -  serwis internetowy dający możliwość kupowania i      sprzedawania produktów przez Internet, jedna z form handlu elektronicznego. Sklep   internetowy jest częścią relacji B2C (ang. business-to-consumer) lub B2B (ang.             business-to-business, także B-to-B).

                2.2. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą            czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub              zawodową.

                2.3. Sprzedawca - osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr     materialnych lub usług, oferując je nabywcy.

                2.4. Kupujący - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę          organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność     prawną, która zamówi Towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie.

                2.5. Regulamin - zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu   państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego                uprawniony.

                2.6. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna      świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która    umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie   treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie   Internetowym.

                2.7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Postanowienia wprowadzające

                3.2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi prowadzi sprzedaż detaliczną,    kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

                3.1. Wszystkie sprzedawane produkty są fabrycznie nowe

                3.2. Regulamin jest integralną częścią umowe sprzedaży zawartej między Sprzedającym,          a Kupującym

4. Formy dostawy

                4.1. Podmiotem relizującym zamówienie jest Poczta Polska oraz DPD w terminie 3-5 dni            od dnia otrzymania wpłaty na konto.

                4.2. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w formie paragonu lub       faktury VAT (jeżeli klient chce otrzymać fakture VAT powinien powiadomić o tym                sprzedającego podczas składania zamówienia).

                4.3. W chwili otrzymania przesyłki klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności         dostawcy czy przesyłka nie jest uszkodzona, w innym razie należy sporządzić protokuł                zniszczenia.

5. Metody płatności

                5.1. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto.

                5.2. Możliwe sposoby płatności:

                               5.2.1. Przedpłata przelewem tradycyjnym

                               5.2.2. Przedpłata za pośrednictwem PayU

                               5.2.3. Przedpłata za pośrednictwem karty płatnicza

6. Realizacja zamówienia

                6.1. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty za zakupione przedmioty.

                6.2. Złożone zamówienia są potwierdzane mailowo w ciągu 24 godzin od złożenia         zamówienia. Jeżeli klient poda zły adres email oraz numer telefonu zamówienie zostaje   anulowane po 48 godzinach.

                6.3. Zamówienia można składać o dowolnej porze przez cały rok jednak nie będą one                realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

                6.4. W przypadku braku zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze. W takim wypadku Kupujący ma   prawo do rezygnacji z zamówionego towaru lub wymiany na inny. W przypadku               rezygnacji z całości zamówienia lub jego części przedpłata zostanie zwrócona w terminie         7 dni roboczych od otrzymania informacji o rezygnacji.

7. Odstąpienie od umowy

                7.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na               odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne          oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy      wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres:   office@caseline.pl lub też pisemnie na adres: Proszówki 302, 32-700 Bochnia.       Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie             14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym         potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient        winien zwrócić wszystko, co otrzymał.

                7.2. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym.

                7.3. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu produktu do Sklepu

                7.4. Zwrot płatności nastąpi na konto klienta, które zostało wskazane podczas składania            oświadczenia

8. Postępowanie reklamacyjne

                8.1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie, jeżeli jest      niezgodny z umową.

                8.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie jednak nie poźniej niż 7 dni           roboczych.

                8.3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:                 office@caseline.pl.

9. Postanowienia końcowe

                9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem     polskim i w języku polskim.

                9.2. Sklep Internetowy działający pod adresem www.caseline.pl posiada wszelkie prawa          autorskie do treści zamieszczanych na stronie internetowej, oprogramowania oraz szaty     graficznej.

                9.2. Usługodawca zastega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

                9.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych       Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu              Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu           nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte,                 realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

                9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie        przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw      konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt                 niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o   szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z                dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa              polskiego.